ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យចំពោះមន្ត្រី ក.ប.ប ៥រូប នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការចុះផ្សាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រី ក.ប.ប. ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៥រូប និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យយ៉ាងតឹងរឹងនិងធ្ងន់ធ្ងរស្របតាមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់និងតាមទោសកំហុសដែលបានប្រព្រឹត្ត។ ខ្លឹមសារបន្ថែម សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម….!

0
Spread the love

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យចំពោះមន្ត្រី ក.ប.ប ៥រូប នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការចុះផ្សាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រី ក.ប.ប. ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៥រូប និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យយ៉ាងតឹងរឹងនិងធ្ងន់ធ្ងរស្របតាមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់និងតាមទោសកំហុសដែលបានប្រព្រឹត្ត។
ខ្លឹមសារបន្ថែម សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម….!
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យចំពោះមន្ត្រី ក.ប.ប ៥រូប នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការចុះផ្សាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រី ក.ប.ប. ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៥រូប និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យយ៉ាងតឹងរឹងនិងធ្ងន់ធ្ងរស្របតាមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់និងតាមទោសកំហុសដែលបានប្រព្រឹត្ត។
ខ្លឹមសារបន្ថែម សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម….!

 

 

 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ព័ត៌មានផ្សេងៗ