មន្ទីរពេទ្យ PRINC SISAKET’ លើកកំពស់បច្ចេកវិទ្យា – សេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្តគ្រប់ផ្នែក

Spread the love

ស្នើនឹងប្រទេសធំៗ ដោយស្តង់ដារនិងសេវាកម្មបែប Premium និងទទួលអ្នកជំងឺជនជាតិបរទេស

Sisaket, Thailand 2022 – បានចាត់ទុកថាជាជម្រើសកន្លែងថែទាំសុខភាពថ្មីឈានមុខគេសម្រាប់ប្រជាជនស៊ីសាក់កេតប្រមាណមួយលាននាក់ និងប្រជាជនភាគឦសាន រួមទាំងព្រំដែនជាប់ប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសកម្ពុជា នឹងទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពសាធារណៈ និងការថែទាំសុខភាពគ្រប់ផ្នែក ដែលមានគុណភាពនិងស្តង់ដារស្មើនឹងប្រទេសធំៗ ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមន្ទីរពេទ្យឯកជនទីពីរនៅតំបន់ភាគឦសាន ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Principal Healthcare Co., Ltd. ដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិត សាធិត វីតថាក់យ៉ាកន ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនិងជានាយកគ្រប់គ្រង រួមទាំង ក្រុមហ៊ុន Sisaket Meditech Limited ជាមួយនឹងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំនាញជាង 20 ផ្នែក ដែល

About The Author

ព័ត៌មានផ្សេងៗ